Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre cestovateľský eshop Bez Mapy

Údaje o podnikateľovi:

Obchodné meno: Ing. Milan Bardún – Bez Mapy
Sídlo: Cyprichova 52, 831 53, Bratislava
IČO: 503 154 80
Číslo živnostenského registra: 110-247967
Kontakt: +421 940 549 517, milan.bardun[zavináč]bezmapy.com

Pre informácie o odstúpení od zmluvy kliknite na link.


Vymedzenie pojmov:

  • predávajúci je prevádzkovateľ internetového portálu www.bezmapy.com
  • kupujúci (zákazník, spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom portálu a e-mailovej komunikácie. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
  • tovar sú produkty alebo služby v ponuke internetového portálu www.bezmapy.com
  • objednávka je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia na webovej stránke www.bezmapy.com. Tieto podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Milan Bardún, Cyprichova 52, 831 53, Bratislava, IČO: 503 154 80. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

2. Objednávka

Objednávkou prijímate, že akékoľvek použitie informácií z týchto materiálov nezaručujú úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V týchto materiáloch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Kupujúci si objednáva vybranú službu vyplnením elektronického formulára objednávky. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť jej kúpnu cenu dohodnutou formou.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

Odoslaná objednávka sa považuje za záväznú a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Cenník

Cena za objednaný produkt je uvedená na webovej stránke www.bezmapy.com a takisto v objednávkovom formulári. Na základe objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení služby. Faktúra bude kupujúcemu odoslaná na zadaný email do 48 hodín v prípade pracovného dňa. V prípade, že kupujúci vykoná objednávku cez víkend/sviatok, faktúra mu bude doručená najbližší pracovný deň. Cena za dopravu je uvedená pri každom produkte v košíku.

V prípade platby bankovým prevodom bude kupujúcemu najskôr vystavená faktúra, kde e-book dostane v emaile po prijatí úhrady na účet.

4. Dodacie podmienky

V prípade nákupu elektronických kníh: Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom informácie k zakúpenému produktu prostredníctvom e-mailu a linku na stiahnutie eBooku. Po zaplatení cez službu Pay Pal či platobnou kartou bude kupujúcemu sprístupnený odkaz na stiahnutie e-booku „Ja cestujem za tretinu“. Tento odkaz nájde aj v potvrdzujúcom emaile. V prípade, že sa zákazník rozhodne zaplatiť prevodom na účet, eBook mu bude dodaný v prílohe emailu po prijatí platby na účet predávajúceho. V prípade, že kupujúci vykoná objednávku cez víkend/sviatok, produkt mu bude doručený emailom v najbližší pracovný deň po prijatí úhrady na účet.

V prípade nákupu fyzických produktov: Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom informácie k zakúpenému produktu prostredníctvom e-mailu. Po zaplatení a prijatí peňazí na účet predávajúceho bude produkt doručený kupujúcemu podľa dohody v objednávkovom formulári (poštou, osobný odber).

5. Odstúpenie od zmluvy

V prípade nákupu elektronických kníh: Kupujúci na základe zákona č.102/2014 Z.z. §6 písm. a) a §7 písm. l) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, stráca právo na odstúpenie od zmluvy, nakoľko sa jedná o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade nákupu fyzických produktov sa riaďte nasledovnými pokynmi: Odstúpenie od zmluvy

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje partnera sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.. Údaje, ktoré zadávate v prihláške sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie.

8. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 1. 2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Posledná zmena: v Bratislave, dňa 1.1.2017