Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  • Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu: Ing. Milan Bardún, Cyprichova 52, 831 53, Bratislava alebo cez kontaktný formulár, ktorý nájdete nižšie. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali v e-maile potvrdzujúcom Vašu objednávku. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po prevzatí tovaru ho máte možnosť rozbaliť a odskúšať. Avšak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

i. je v pôvodnom stave,
ii. obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,
iii. nejaví známky používania a opotrebenia,
iv. je neporušený a nepoškodený,
v. je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
vi. je v pôvodnom, nepoškodenom obale.

  • Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar doporučene späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte osobne na adrese našej prevádzky: Ing. Milan Bardún, Cyprichova 52, 831 53, Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

V súlade so zákonom nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
ii. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
iii. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
iv. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.


Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z.:

Komu: Ing. Milan Bardún, Cyprichova 52, 831 53, Bratislava

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania………………………………..

Číslo objednávky:…………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………………

Číslo účtu spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresa spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………………………………………………………………

Dátum ………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite